we love marriage

we love marriage and weddings, for everyone!
ens encanta el matrimoni i les bodes, per tothom!
nos encanta el matrimonio y las bodas, para todo el mundo!

mochi’s protection


1.
M: Hola…em dic Mochi. Crec que hauríem de ser amics, necessito protecció d’un gos enorme i súper dolent. Segur que el coneixeu, fa molta por!
2.
M: Allà està! Vigileu!!
1.
M: Hola…me llamo Mochi. Creo que tendríamos que ser amigos, necesito protección de un perro enorme y súper malo. Seguro que lo conocéis, da mucho miedo!
2.
M: Allí está! Cuidado!!


happy father’s day!

This one is for all the dads, and specially mine, of course!! I’ve been accepted to Columbia University, and I am thrilled! But I hate the idea of going to Columbia comparing to how much my dad loves it! I think he wasn’t so proud of me since I told him I wanted to study architecture hehe…
Traducció

  1. ‘la meva filla és arquitecte’
H: Ei! La meva filla també és arquitecte!

  1. ‘Papa de Columbia’
Aquesta vinyeta és per tots els pares, i especialment pel meu, evidentment!! M’han acceptat per estudiar a la Universitat de Columbia, i estic encantada! Però odio la idea d’anar a Columbia en comparació del que li encanta al meu pare! Crec que no ha estat tant orgullós de mi desde que li vaig dir que volia estudiar arquitectura jeje…
Traducción

  1. ‘mi hija es arquitecta’
H: Ei! Mi hija también es arquitecta!

  1. ‘Papá de Columbia’
Esta viñeta es para todos los padres, y especialmente el mío, evidentemente!! Me han aceptado para estudiar en la Universidad de Columbia, y estoy encantada! Pero odio la idea de ir a Columbia en comparación de lo que li encanta a mi padre! Creo que no ha estado tan orgulloso de mi desde que le dije que quería estudiar arquitectura jeje…


we just hate rain

Simplement odiem que plogui

Simplemente odiamos que llueva

silly talk

He decidit que a partir d’ara començaré a despertar-me d’hora per anar a còrrer una mica cada dia abans d’anar a treballar…
He decidido que a partir de ahora empezaré a despertarme antes para ir a correr un poco cada día antes de ir a trabajar...

big news

Sorry there was no cartoon today…we had the craziest weekend ever, we received some pretty awesome news on Friday (no babies) and we spend all weekend dealing with them and with some other things…the only thing we know is that our life will change drastically and with that 1,57 of gemma, I hope we all have fun with so many changes!  

Perdoneu que no hi hagi vinyeta avui…hem tingut el cap de setmana més boig de la història, el divendres vem rebre unes noticies bastant fantàstiques (res de bebés) i ens hem passat el cap de setmana gestionant-les i gestionant altres coses inesperades…L’única cosa que sabem segur és que la nostra vida canviarà radicalment i amb ella també 1,57 of gemma, espero que tots ens ho passem molt bé amb tant canvi!
Perdón por no haber colgado viñeta hoy…hemos tenido el fin de semana mas loco de la historia, el viernes recibimos unas noticias bastante fantásticas (nada de bebés) y nos hemos pasado el fin de semana gestionándolas y gestionando otras cosas inesperadas…La única cosa que sabemos seguro es que nuestra vida cambiará drásticamente y con ella también 1,57 of gemma, espero que todos nos lo pasemos muy bien con tanto cambio!

useful tricks

He d’ensenyar al Mochi a fer coses útils
G: Va Mochi, agafa’n un!
Tengo que enseñar a Mochi a hacer cosas útiles
G: Venga Mochi, saca uno!